Vision

  1. Vi vil være en cellebaseret, menighedsplantende, bibeltro menighed, som lægger vægt på discipelskab, bøn, tilbedelse og evangelisation.
  2. Vi vil udvikle kaldet og tjenesten i det enkelte medlem, så alle må opleve at være en del af missionsbefalingen. (Matt. 28,18-20 & Mark. 16,15-18).
  3. Vi vil nå vor by, have indflydelse på nationen og række ud til verden gennem mission.

Værdier

Cellebaseret
Vi vil bygge en cellebaseret menighed, med funktionsdygtige enheder som er i stand til at fungere og dele sig i nye funktionsdygtige enheder, osv.
Først er det vigtigt at skelne mellem at være celleopdelt og at være cellebaseret. Når vi taler om en cellebaseret menighed indebærer dette, at vi opfatter menigheden som en levende mekanisme, som er i stand til at udvikle og formere sig efter celledelings princippet, derved bliver cellens funktion en vigtig del af menighedens liv.
Cellegrupperne er center for relationer, rådgivning og discipelskabstræning. Det er her, der skabes kontakt til ikke-kristne, tages hånd om de nyfrelste, her bygges netværker baseret på tillid og tryghed, som opnås bedst i en lille intim gruppe. Det er også i cellegruppen discipelskabs-træningen foregår, her følges den enkeltes udvikling og der gives muligheder for at opdage eget kald og gaver.
Cellerne skal være selvreproducerende.
[Til toppen]

Menighedsplantende
i
apg. 2,42-46 ser vi at menigheden samledes i hjemmene og at både brødsbrydelsen, bønnerne og undervisningen foregik her.

Vi vil som menighed arbejde på at reproducere os selv, dette skulle gerne resultere i plantning af nye menigheder. Menighedens sundhed måles ikke i egen størrelse, men i evnen til at skabe nye levedygtige menigheder, som igen bærer frugt, akkurat som skovens træer kaster frø, som bliver til nye træer. Se på jesu tjeneste, den første menighed startede med 120 personer på øvresalen, i dag er vi mange millioner kristne ud over hele jorden.
[Til toppen]

Bibeltro
Vi tror på bibelen som guds ord og vil derfor fremholde skriften som autoritet, for menighedens lære og den enkelte kristnes livsførelse. Det er vigtigt at menigheden får muligheden for at modtage undervisning af høj kvalitet i kirken og at den enkelte kristne selv studerer guds ord, for derigennem at lære de åndelige principper at kende, ved at meditere på guds ord fyldes vi med hans tanker. Salmisten siger i salme 1,1-3: salig den mand, som ikke går efter gudløses råd, står på synderes vej eller sidder i spotteres lag, men har lyst til herrens lov, og som grunder på hans lov både nat og dag.
[Til toppen]


Discipelskab
Vi betragter discipelskab som et vigtigt redskab for vækst og tjenesteudvikling, vi vil derfor investere energi og afsætte ressourcer til discipelskabstræning på flere plan. For den nyfrelste er det vigtigt at han/hun så tidligt som muligt bliver knyttet til en moden kristen, som kan tage hånd om vedkommende både socialt og åndeligt.
Også når der er tale om tjenesteudvikling, er det vigtigt at den som bærer på et kald bliver knyttet til en mentor. Jesus udvalgte sig 12 disciple ud af en stor skare, han investerede sin tid og energi i disse mænd, resultatet kender vi i dag.
[Til toppen]


Bøn
Vi vil som menighed prioritere bønnen højt. Bøn er blevet defineret som den kristnes åndedræt, bønnen er lige så vigtig for den kristnes åndelige liv, som åndedrættet er for ethvert levende væsens eksistens.

Bøn er at tale med gud – ikke til ham, bøn er en tovejs kommunikation. Det er nødvendigt med undervisning på dette område, så bønnen ikke udvikler sig til at blive en tids- og stedsbegrænset aktivitet. Målet er et levende bønneliv såvel i menigheden som privat. Bøn er et af de vigtigste stykker værktøj vi som kristne har (jakob 4,16 / matt. 7,7-8).
[Til toppen]


Tilbedelse
Da tilbedelsen er en vigtig del af vor gudsdyrkelse, vil vi lade den indtage en central placering når menigheden samles. Tilbedelse er mere end ord, det er den højeste og ædleste form for gudsdyrkelse. Tilbedelse udtrykker det uudsigelige, en hyldest til gud.

Hele vor personlighed ophøjer gud og giver sig hen til ham. Tilbedelse stopper al diskussion. Når vi er optaget af at tilbede, flyttes vort fokus fra os selv og hen på gud, i denne position virker vore problemer ofte ubetydelige og løser sig selv.

Sammen med bønnen er lovsangen et af de mest effektive redskaber til at føre os ind i sand tilbedelse, derfor vil vi på vore gudstjenester tage god tid til lovsang og trænge ind for guds trone med vor tilbedelse. Lovsangen har også en anden dimension, nemlig som spydspids i den åndelige kamp, allerede i gt gik israel i kamp under dette princip.
[Til toppen]


Evangelisation
Evangelisation hænger nøje sammen med menighedsplantning og cellemultiplikation. Evangelisation må have første prioritet i menigheden og bør være en naturlig del af enhver kristnes liv.

Evangelisation er guds idé. 1. Tim. 2,4: “… Som vil at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.” og rom. 10,14: “Hvorledes skulle de kunne tro på ham, som de ikke har hørt om, og hvorledes skulle de kunne høre, uden at der er nogen, som prædiker?”

Derfor vil vi som kirke bruge en stor del af menighedens tid og ressourcer på at nå ud med evangeliet og til dygtiggørelse på dette felt.
[Til toppen]


Udvikle kald og tjeneste
Vi vil skabe en atmosfære af frihed, hvor tjenester udvikles og de åndelige gaver frigøres, vi vil hjælpe den enkelte til at opdage hans/hendes tjeneste. Ef. 4,11-12: “Og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere, for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge kristi legeme.”

Der er to aspekter i dette skriftafsnit. Først er der tale om at bygge kristi legeme, det fremgår klart af teksten at det ikke kun er ledelsens, men de helliges opgave at bygge. Hvert enkelt menighedsmedlem er en ressource som herren regner med i hans plan for at bygge guds rige, dette underbygges af missionsbefalingen, hvor det er alle genfødte kristne som får til opgave at gå ud i al verden med evangeliet (matt. 28,18-20 og mark. 16,15-18).

For at kunne bygge ret er det nødvendigt at udrustningen er i orden, kaldet og gaverne må være på plads. Til dette har herren givet menigheden de fem tjeneste gaver, deres opgave er ikke selv at bygge, men at udvikle det kald og de gaver som findes i det enkelte medlem. En stor del af ledelsens opgave består I, at genkende kaldet og skabe de bedste betingelser for udvikling. Det er de fem tjenestegavers ansvar at udvikle nye tjenester som enten kan tage over efter de gamle, eller endnu bedre sendes ud til nye opgaver alt efter som ånden kalder (apg. 13,1-3).
[Til toppen]


Nå vores by
Vi er kristi legeme, hans repræsentanter i den by og det miljø hvor vi er placeret. Det er vores opgave at række ud til alle som er i behov for at møde jesu kærlighed, hvad enten der er tale om personer som er højt placeret i vort samfund eller det gælder de dårligst stillede i samfundet (rom. 2,11). Hos gud er der ingen personsanseelse, derfor bør der heller ikke være det hos os. Vi vil stræbe efter at være relevante og vil derfor være på udkik efter de muligheder som byder sig, for at række ud til den kultur vi lever I.

Vi vil være åbne og fleksible overfor helligåndens inspiration og ledelse, klar til at tage nye og utraditionelle metoder i brug, både som menighed og enkelt personer.
[Til toppen]


Indflydelse på nationen
Som kirke vil vi ikke kun række ud til nærmiljøet, men vi vil også søge indflydelse på vores nation.

Først vil vi bede for vor nations ledelse (1. Tim. 2,1-2). Paulus opfordrer her til at bede “For kongen og alle i høje stillinger.” gennem bønnen kan vi påvirke dem som styrer vor nation “Så vi må leve et roligt og stille liv.”

Dernæst vil vi bede for vore landsmænd (1. Tim. 2,3-4) “Dette er godt og velbehageligt for gud, vor frelser, som vil at alle mennesker skal frelses.”

Ud over dette vil vi tage aktivt del i den offentlige debat, når der gives mulighed for dette.
[Til toppen]


Mission
Mission ligger gud på sinde, rent faktisk er mission guds ide (matt. 28,18-20 og mark. 16,15-18).

Derfor er det også naturligt at det ligger menigheden på sinde, vi må være optaget af at nå så langt ud med evangeliet som muligt. Herren bad os ikke kun om at nå ud til vores egen by eller hele nationen, men han gav os befaling om at nå ud til verdens ende. Derfor vil menigheden støtte ydre missionen med minimum 10 % af års indkomst.
[Til toppen]